POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Pliki do pobrania

Pobierz plik: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (pdf, rozmiar: 2.08 MB)

Pobierz plik: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (pdf, rozmiar: 1.75 MB)

Pobierz plik: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Podlaskim (pdf, rozmiar: 9.39 MB)

Pobierz plik: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (docx, rozmiar: 51.50 KB)

Pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (docx, rozmiar: 18.22 KB)

Pobierz plik: Ustawa o pomocy społecznej (docx, rozmiar: 93.87 KB)

Pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (docx, rozmiar: 23.80 KB)

Pobierz plik: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (docx, rozmiar: 84.31 KB)

Pobierz plik: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (docx, rozmiar: 19.39 KB)

Pobierz plik: sprawozdanie z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 2018 (xls, rozmiar: 151.50 KB)

Pobierz plik: Zarządzenie w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych (pdf, rozmiar: 1.70 MB)

Pobierz plik: Zarządzenie w sprawie programu psychologiczno- terapeutycznego (pdf, rozmiar: 1.39 MB)

Pobierz plik: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pdf, rozmiar: 308.65 KB)

Pobierz plik: Deklaracja dostępności (docx, rozmiar: 19.10 KB)

Pobierz plik: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027 (pdf, rozmiar: 1.65 MB)

Pobierz plik: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 (pdf, rozmiar: 1.03 MB)

Pobierz plik: regulamin organizacyjny (pdf, rozmiar: 7 MB)

Pobierz plik; Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Suwalskim na lata 2023-2025 (pdf, rozmiar 1,29 MB)