POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

SZKOLENIE KANDYDATÓW

Pliki do pobrania

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych do zakwalifikowania na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze (zgodnie z art.42 ust.1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

  1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Zaświadczenie o niekaralności.
  3. Zaświadczenie o dochodach.

Szkolenie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze oraz zawodowe, w tym pełniące funkcje rodzinnego domu dziecka i specjalistyczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej są zobowiązani przez organizatora pieczy zastępczej do ukończenia szkolenia.

Szkolenie kandydatów oparte jest na programie zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program określa liczbę godzin szkoleń i zakres programowy szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowe lub niezawodowej biorąc pod uwagę możliwość umieszczenia dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382 ze zm.) lub legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz specyfikę zadań opiekuńczo-wychowawczych dla poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu sprawowanej pieczy zastępczej.

Kandydaci na szkolenie rodzin zastępczych kierowani są na szkolenie po przeprowadzeniu oceny, pod względem spełniania warunków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po jego ukończeniu, kandydaci na rodziny zastępcze, otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które obok powyższych warunków oraz posiadania predyspozycji i odpowiedniej motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, stanowi niezbędny element dalej do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego umożliwiającego prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej .

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można przeprowadzać według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny lub dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji,
w szczególności przez udział w szkoleniach.