RODZINY ZASTĘPCZE

Utworzenie rodziny zastępczej (w przeciwieństwie do adopcji inaczej zwanej przysposobieniem) nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia (ani opiekunów wobec dziecka ani dziecka wobec opiekunów). Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Rodzice zastępczy są jedynie opiekunami dla dziecka, którzy winni zapewniać optymalne warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka.
Rodzina zastępcza podlega kontroli ze strony państwa.
Co jest ważne? Nie można podjąć się pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej.

Formalnie, pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności, chyba że wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Często się zdarza, że rodziny zastępcze nawiązują z dzieckiem trwałe więzi emocjonalne i wspierają je także w dorosłym życiu. Po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia (lub po ukończeniu nauki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach wspólnie z rodziną zastępczą przeprowadza jego usamodzielnienie.

Osoba, która uzyskała pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej może w niej pozostać za zgodą rodziców zastępczych, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w celu usamodzielnienia bądź przygotowania zawodowego.

DOBÓR RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECKA.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka bierze się pod uwagę:

 

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeśli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
 • odpowiednie przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspakajania potrzeb dziecka,
 • zasadę nierozłączania rodzeństwa,
 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Prawa i obowiązki rodziny zastępczej zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r. poz. 697 ze zm.)

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka przyjętego do rodziny i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawem do:

 • wiedzy o swoim pochodzeniu,
 • podtrzymywania kontaktu z rodziną naturalną oraz z innymi osobami bliskimi, prawem dziecka do zachowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

Obowiązki rodzin zastępczych dotyczą:

 • uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
 • informowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach  o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do pobierania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tut. Centrum, w tym również przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
 • dostarczania co dwa lata zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • dostarczenia co dwa lata opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionej przez psychologa, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • współpracy z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • poinformowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach rok przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności, o konieczności ustanowienia opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • uczestnictwa w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w ocenie rodziny zastępczej, o terminie których informowani będą Państwo zgodnie z wysyłanymi zaproszeniami.

Ponadto, rodzina zastępcza ma obowiązek zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania, poprzez:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do:

 

 • reprezentowania dziecka w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej i odszkodowawczej czy zasiłku pielęgnacyjnego z zastrzeżeniem jednak, że prawo to przysługuje tylko tym rodzinom, w których dziecko zostało umieszczone na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego,
 • uzyskania, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienia, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie, a także informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy udziału w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz o konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno – wychowawczą lub resocjalizacyjną,
 • wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów,
 • pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, w tym również dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • prawo do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, konsultacji dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
 • prawo do złożenia do Starosty zastrzeżeń do oceny rodziny zastępczej w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej oceny.

KIEDY RODZINA ZASTĘPCZA KOŃCZY OPIEKĘ NAD DZIECKIEM?

Po pierwsze – piecza zastępcza ustaje z mocy prawa po osiągnięciu przez wychowanka pełnoletniości, tj. po ukończeniu 18 roku życia. Pełnoletniość może uzyskać także wychowanka, która skończyła 16 lat i za zgodą sądu zawarła związek małżeński.

Pełnoletni wychowanek ma prawo przebywać w rodzinie zastępczej do ukończenia szkoły,
w przypadku, gdy kontynuuje naukę szkolną sprzed uzyskania pełnoletniości. Górna granica wieku podopiecznego wynosi 25 lat.

Po drugie – w sytuacjach:

– rezygnacji rodziny zastępczej ze sprawowanej pieczy,

– zmiany orzeczenia sądu dotyczącego powrotu dziecka do rodziny naturalnej,

– zmiany orzeczenia sądu w związku z umieszczeniem dziecka w innej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

– orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,

– wydarzeń losowych(choroba, śmierć rodzica zastępczego, śmierć dziecka).