Podstawa prawna kierowania dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.697 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011r., Nr 292, poz.1720 ).

 

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r. poz. 697 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Powiatu Suwalskiego funkcjonuje Dom Dziecka w Pawłówce, Nowa Pawłówka 1.

Dom Dziecka w Pawłówce jest placówką socjalizacyjną. Placówka dysponuje 30 miejscami. Dyrektorem Domu jest Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch.


Skierowanie i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce. 

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 

Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. 

Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki. 

O skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat  właściwy do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka , informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

Przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 

orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce; odpis aktu urodzenia dziecka ,a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka w tym kartę szczepień; dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne; informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. 

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 

dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane; dokumenty podróży dziecka; informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka; dokumenty o stanie zdrowia dziecka. 

W przypadku powrotu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny dyrektor tej placówki zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka. 

 

Powrót dziecka do rodziny biologicznej

Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku.