Pamiętajmy, że w sytuacjach, gdy dzieci zmuszone są opuścić swoja rodzinę, gdyż nie były otoczone prawidłową opieką, tę funkcję możemy pełnić

 MY,

 którzy pomożemy dzieciom wyjść z traumy, poczucia straty, braku zaufania do dorosłych. Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej otrzymują ciężki bagaż doświadczeń, który wyposaża je na życie w poczucie niepewności, niższej wartości, poczucie zagrożenia.

Czy MY możemy coś zrobić, by ułatwić im proces dorastania, znalezienia się w bezpiecznym, stabilnym świecie? 

Podejmijmy decyzję! Zostańmy rodziną zastępczą!

Rodzina zastępcza prawie nie różni się od rodziny biologicznej. W jej zastępstwie stwarzać ma dziecku możliwość zaspokojenia jego potrzeb biologicznych i psychicznych, tych najważniejszych: bezpieczeństwa, miłości i przynależności. Ma dbać o właściwy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka, podejmując się działań służących wytworzeniu się bliskości oraz bezpieczeństwa emocjonalnego oddanego pod opiekę dziecka.

 

Jeżeli interesuje Państwa taka forma pomocy dzieciom, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, 

ul. Świerkowa 60, pokój nr 3, tel. 87 565 92 83, 

zaprasza do uzyskania wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. Nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 2. Swoim trybem życia, postawą życiową dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 3. Nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych
 4. Są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 5. Przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 6. Są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające  dziecku  zaspakajanie  jego  indywidualnych  potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 7. W przypadku, gdy wypełniają obowiązek alimentacyjny, który wynika w stosunku do nich z tytułu egzekucyjnego
 8. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej są zobowiązani przez organizatora pieczy zastępczej do ukończenia szkolenia.

Po jego ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia, które obok powyższych warunków oraz posiadania predyspozycji i odpowiedniej motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, stanowi niezbędny element do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego umożliwiającego prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.