POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ul. Kościuszki 71a tel. 87 565 26 50, fax 87 565 26 89, email: sekretariat@pup.suwalski.pl

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Suwalskiego jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60, telefon 87 565 92 85 lub 87 565 92 80, fax 87 565 92 84, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl.

Pracownikami obsługującymi dział osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach są: Joanna Poźniak, Kamila Jastak.

Petenci przyjmowani są w godzinach 8.00 – 15.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w pokoju nr 4.

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do:

uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
Wnioski są przyjmowane przez cały rok, a ich realizacja następuje do czasu wykorzystania środków przeznaczonych w danym roku na ten cel.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na:

organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Więcej informacji o pomocy dla osób niepełnosprawnych znajduje się w informatorze PCPR dla osób niepełnosprawnych.

Przepisy regulujące rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008r tekst jednolity) oraz akty wykonawcze do Ustawy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926.)