UCHWAŁA NR XXI/64/2019

ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia  31 maja 2019r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach:

 

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

 • 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach określa zakres zadań, organizację i strukturę jednostki, zasady jej kierowania i funkcjonowania, a także inne postanowienia związane z jej pracą.
 • 2. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, działającą na podstawie:
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 511);
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.);
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.);
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 276 ze zm.);
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.);
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t . Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
 • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2206 z późn. zm);
 • uchwały Nr XXVI/152/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach;
 • niniejszego regulaminu.

 Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia, jest mowa o:

 • Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Suwalski,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Suwałkach,
 • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Suwałkach,
 • Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Suwalskiego – Przewodniczącego Zarządu,
 • Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
 • Sekcji – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne funkcjonujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 1. Centrum mieści się w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
 2. Obszar działania Centrum obejmuje teren Powiatu Suwalskiego.

 

Rozdział 2.

Zakres działania i zadania Centrum

 • 3. 1. Centrum realizuje zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej jako jej organizator. Do zadań własnych należy w szczególności:
 1. W ramach kompetencji wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 • opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 • zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 • organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
 1. grup wsparcia,
 2. specjalistycznego poradnictwa;
 • zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 • prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46;
 • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej
  z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • finansowanie:
 1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
 2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

12) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

13) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.

 1. W ramach kompetencji wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań Centrum jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
  a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie
  i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 • zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 1. W ramach kompetencji wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań Centrum zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 w/w ustawy;
 • finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • finansowanie:
 1. a) wydatków związanych z dowozem do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także związanych z odwiezieniem dziecka, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na czas określony, jeżeli sposób i zasady pokrycia kosztów powrotu dziecka nie wynikają z orzeczenia lub informacji sądu lub innego organu państwa obcego,
 2. b) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka oraz świadczeń pieniężnych,
 3. c) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne

– dotyczących osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2a, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych;

 1. Do pozostałych zadań własnych powiatu, realizowanych przez Centrum nie ujętych w § 3 ust. 2, 3 i 4 należy:
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
  w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 • sporządzanie sprawozdania z działalności Centrum i bilansu potrzeb oraz oceny zasobów z zakresu pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.
 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 • pomoc uchodźcom w zakresie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa;

18) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

19) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

20) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

21) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

 1. Centrum realizuje zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej polegające na:
 • Pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • udzielanie cudzoziemcom o których mowa w art. 5a pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 • realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
 • świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
 • analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • finansowania pobytu w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
  w rodzinie;
 • wypłata świadczenia pieniężnego cudzoziemcom posiadającym ważną Kartę Polaka zamierzającym osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.
 1. Do zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy:
 • opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
 1. rehabilitacji społecznej,
 2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów
  w zakresie rehabilitacji społecznej;
 • udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika samorządu województwa, oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę programów, w zakresie rehabilitacji społecznej, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności, oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie rehabilitacji społecznej;
 • dofinansowanie:
 1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 4. likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 • dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • 4. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej
  i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi
  i prawnymi.

Rozdział 3.

Zasady kierowania i organizacji pracy

 • 5. 1. Centrum kieruje Dyrektor.
 1. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jego pracowników.
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Centrum – Dyrektor wydaje zarządzenia.
 3. Na czas swojej nieobecności związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym – Dyrektor upoważnia jednego pracownika Centrum do bieżącego kierowania jednostką i informuje o tym Starostę.
 4. Do podstawowego zakresu działania Dyrektora Centrum, w szczególności należy:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
 • wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum;
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu;
 • sprawowanie funkcji kontrolnej wobec pracowników Centrum;
 • Sprawowanie, w imieniu Starosty, nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji budżetu tych jednostek;
 • współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej;
 • opracowywanie i składanie Radzie corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej, jak również oceny zasobów pomocy społecznej;
 • wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;
 • kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do odpowiednich organów;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w ramach ustalonych kompetencji dla Dyrektora oraz udzielonych przez Starostę upoważnień;
 • organizowanie pracy Centrum, dokonywanie podziału zadań oraz ustalanie pracownikom Centrum indywidualnych zakresów czynności;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i Radę;
 • dyrektor ma prawo udzielania upoważnień pracownikom Centrum stosownie do art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 1. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Dyrektora Centrum ustala Starosta.
 2. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie i w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 3. Centrum pracuje w ustawowo przyjęte dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • W poszczególnych Sekcjach lub stanowiskach pracy może być wprowadzony indywidualny rozkład czasu pracy.
 1. Dyrektor przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godz. 12.30 do godz. 15.30.
 2. Pracownicy Centrum zobowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 3. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dot. skarg i wniosków.

Rozdział 4.

Struktura organizacyjna

 • 6. 1. W skład Centrum wchodzą
 • Sekcja Pomocy Specjalistycznej: Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • Sekcja: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

3) Sekcja ds. pieczy zastępczej;

4) Samodzielne stanowiska pracy;

5) Wieloosobowe stanowiska pracy.

 1. Wszystkie stanowiska pracy wchodzące w skład struktury organizacyjnej Centrum pracują w oparciu o indywidualne zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności ustalone przez Dyrektora.
 • 7. W ramach struktury organizacyjnej Centrum funkcjonują następujące stanowiska pracy:
 • Dyrektor
 • Główny księgowy
 • Konsultant ds. finansowo – księgowych
 • Starszy księgowy
 • Stanowisko pracy ds. opiekuńczo wychowawczych
 • Koordynator – stanowisko pracy ds. organizacji interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Konsultant ds. kadrowych i organizacyjnych
 • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Konsultant ds. pieczy zastępczej
 • Konsultant w zakresie prawa i przemocy
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Specjalista pracy z rodziną
 • Pracownik biurowy
 • Inspektor ochrony danych

Rozdział 5.

Zasady i uprawnienia wspólne dla wszystkich pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy

 • 8. 1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, a także doraźnie zlecone przez Dyrektora.
 1. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiadają przed Dyrektorem za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.
 2. W sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora – pracownicy, o których mowa w ust. 1, działają samodzielnie, lecz tylko i wyłącznie w granicach zadań wynikających z ich indywidualnego zakresu działania.
 • 9. Do podstawowych wspólnych zadań dla wszystkich pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należy:
 • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał organów Powiatu, zarządzeń i poleceń Dyrektora;
 • opracowywanie programów, planów, analiz, prognoz, sprawozdawczości i innych informacji w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku;
 • udział w pracach związanych z planowaniem i opracowywaniem założeń do budżetu Centrum;
 • realizacja zadań i powinności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przestrzeganie zasad i postanowień niniejszego regulaminu, a także innych regulaminów, zarządzeń i poleceń dotyczących dyscypliny pracy;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ogólnego poziomu profesjonalnej obsługi interesantów;
 • współuczestnictwo w sprawowanej przez Centrum funkcjach nadzorczych, kontrolnych, szkoleniowych
  i instruktażowych w stosunku do powiatowych jednostek pomocy społecznej;
 • przestrzeganie ustalonych w Centrum zasad związanych z obiegiem korespondencji i archiwizowania dokumentacji.

Rozdział 6.

Gospodarka finansowa

 • 10. 1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu, której gospodarkę finansową określa ustawa, o której mowa
  w § 2 ust. 1 pkt 3.
 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Centrum odpowiada jego Dyrektor.
 2. Gospodarka budżetem Centrum oraz środkami pozabudżetowymi będącymi w jego dyspozycji jest jawna.

Rozdział 7.

Nadzór i kontrola

 • 11. 1. Nadzór nad działalnością Centrum, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3 sprawuje Rada.
 1. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 • zakres i prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w § 3;
 • prawidłowość gospodarowania mieniem;
 • prawidłowość gospodarki finansowej środkami budżetu i pozabudżetowymi, pozostającymi w dyspozycji Centrum.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 • 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące
  i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych wydawanych na podstawie tych przepisów.
 • 13. Zmiany regulaminu dokonuje Zarząd w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 • 14. Traci moc uchwała numer XIX/53/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 11czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 • 15. Schemat organizacyjny stanowi załącznik do uchwały.
 • 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.