Znak sprawy PCPR.II.252.53.2022

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust.1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  t. j. ze zm./

 I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Adres do korespondencji: ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 87/565 92 80, faks 87/565 92 84

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych przez operatora pocztowego uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.896 ze zm.) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań: W zakresie zamówienia wchodzą usługi pocztowe, świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania przepisów szczególnych Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania terminów wymaganych przepisami postępowania administracyjnego.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

– ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.896 z późn. zmianami) oraz przepisów wydanych na  jej podstawie,

– ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2022 r. poz.2000 ze zm.),

– ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)

– rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t.j.  Dz.U. z 2019 r., poz.474),

a także innych obowiązujących aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia.

Zakres przesyłek pocztowych (rodzaje oraz szacunkowe ilości)  zawiera formularz ofertowo-cenowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Określone w nim rodzaje i ilość przesyłek pocztowych mają charakter szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadania w podanych ilościach i rodzajach.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg następującego kodu CPV – 64110000-0 Usługi pocztowe
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani / Pan  Ewa Wysocka 87/565 92 89
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia

                 w godzinach pracy tj.: 09.00 – 12.00

 1. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego :  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60,

16-400 Suwałki, pokój nr 5  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług pocztowych dla PCPR w Suwałkach od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. NIE OTWIERAĆ PRZED  09.12.2022 r. godz.10:00.”

– przesłać faksem na nr 87/565 92 84

– przesłać drogą elektroniczną adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl

w terminie do dnia 09.12.2022 , godz 10:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Kryterium wyboru oceny oferty jest cena – 100%. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni wymagania wskazane w rozdziale III zapytania ofertowego. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy,
 2. Wzór umowy.
 3. Oświadczenie

                                                                                                                                              ZATWIERDZIŁ:

 

                                                                                                                                     …..………………………………..
                                                                                                                                  (data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej)

 

 

………………………………………………………………….                                                                        

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): …………………………………………….

REGON**):………………………………………                                          

tel.**): ……………………………………………..                                                                      

fax**): ……………………………………………..                                                                       

adres e – mail**): ………………………………           

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 1. Świerkowa 60,

16 – 400 Suwałki

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  01.12.2022 r.  prowadzone  w oparciu o art. 2 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.”

 

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

 

 

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 

Przesyłki krajowe

L.p.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

 

Szacowana ilość w okresie umownym

       (szt.)

Cena jednostkowa brutto

        (zł)

Cena brutto

(iloczyn D i E)

 

          (zł)

A

             B

               C

               D

        E

            F

1

Przesyłki listowe nierejestrowane      (ekonomiczne)

S   do 500    g

       23

 

 

M do 1000  g

      135

 

 

L   do 2000  g

           1

 

 

2

Przesyłki   polecone ekonomiczne (w tym poste restante)

S   do 500   g

    2.173

 

 

M  do 1000 g

       104

 

 

L    do 2000 g

           6

 

 

M do 1000  g

           1

 

 

L   do 2000  g

           1

 

 

4

Przesyłki listowe polecone (priorytet)

S   do 500    g

                    1

 

 

M do 1000  g

                    1  

 

 

L   do 2000  g

                    1

 

 

5

Potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym przesyłki rejestrowanej

        2.173

 

 

6

Zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy

             59

 

 

 

 

 

 

Przesyłki zagraniczne

 

L.p.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

              do

Szacowana ilość w okresie umownym

       (szt.)

Cena jednostkowa brutto

        (zł)

Cena brutto

(iloczyn D i E)

 

          (zł)

A

             B

                 C

          D

        E

            F

1

Przesyłki listowe polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (Strefa A) 

 

            do 50 g

 

         4

 

 

 

Formaty przesyłek:

 

Format  S to przesyłki o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

MAKSIMUM –   żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230mm, szerokość 160 mm

 

Format M to przesyłki  o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

MAKSIMUM –   żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm

 

Format L to przesyłki o wymiarach:

MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

MAKSIMUM –   suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.12.2023 r.
 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
  od daty wyznaczonej na składanie ofert.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Załączniki :

– wykaz placówek pocztowych Wykonawcy                                        

 

 

………………………………………………                                               ……………………………………………………………………….

                           miejscowość i data                                  (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

                                                                                                            Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany

 

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

PESEL (REGON)* – ………………………….

 

NIP:* ………………………………

 

zamieszkały: ……………………………………………………..………………………………………………..  

 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

na podstawie wpisu do ………………………………………….……………………………………………….……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

 

miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………

 

 

niniejszym informuję, że w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości *.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                               ……………………………………………………………………….

            miejscowość i data                                          (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)

 

*   niepotrzebne skreślić

 

Plik do pobrania

Wzór umowy rtf. 132 KB

ZAPYTANIE OFERTOWE POCZTA 2023 rtf. 198 KB