Znak sprawy PCPR.II.252.65.2023

                                                                         Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm./

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Adres do korespondencji: ul.Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 87/5659280, faks 87/5659284

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na 2024 rok

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Specyfika głównych wymagań:
Lp.Artykuł biurowyJednostkaSzacunkowa ilośćJedn. Cena nettoStawka podatku VATJedn. cena bruttoŁączna cena netto (iloczyn kol. 4 x kol. 5)Łączna cena brutto (iloczyn kol. 4 x kol. 7)
123456789
1Skoroszyt tekturowy oczkowyOp.                    1 
2Skoroszyt plastikowy A4 wpinany do segregatoraOp.                            11 
3Teczka kolorowa A4 z gumką z grzbietem 5 cmSzt.3 
4Teczka tekturowa z gumką kolorowaSzt.30 
5Teczka tekturowa biała wiązana do archiwizacjiSzt.80 
6Segregator A4 50 mmSzt.10 
7Segregator A4 75 mmSzt.45 
8Koperty C4 biała samop. a250Opak.1 
9Koperty C5 biała samop. a1000Opak.2 
10Koszulka na dokumenty A4 a 100 krystalicznaOpak.43 
11Koszulka na dokumenty  A4 o zwiększonej pojemności   z klapkąOpak.1 
12Okładka do dyplomuSzt.10 
13Deski z klipemSzt.2 
14Kartony do archiwizacji dokumentów  (do składania) niebieskieSzt.130 
15Tusz do stempli czerwony NorisSzt.4 
16Spinacz 28mm a 100Opak.25 
17Spinacz 50mm a 100Opak.2 
18Spinacz 35mm a 100Opak.1 
19Spinacz klips  15 mm a 12Opak.5 
20Spinacz  klips 32mm a12Opak.5 
21Spinacz KLIPS 51mm a12Opak.5 
22Zszywki 24/6  NOVUSSzt.14 
23Zszywki 24/6 RapidSzt.10 
24Zszywki  Tetis rozm.10Szt.26 
25Zszywki Rapid 23/10Szt.1 
26Roczna Karta Ewidencji Obecności w Pracy 5083 A5 Karton offsetowy, druk dwustronnyOpak.1 
27Klej w sztyfcie 40gSzt.8 
28Taśma klejąca 24mm/10mSzt.10 
29Taśma klejąca 19mm/33mSzt.3 
30Wkłady do długopisu Jetstream Mitsubishi PencilOp.1 
31Wkłady do długopisu Jetstream SXN-101 0,7 mm (niebieskie)Op.20 
32Marker do płyt CD dwustronny czarnySzt.6 
33Korektor w długopisieSzt.9 
34Korektor w taśmieSzt.3 
35Zakreślacze kolorowe (6 szt. w opak. ,różne kolory)Opak.5 
36Notes samoprzylepny 76×76 (100 kartek w bloczku)Blocz.10 
37Notes samoprzylepny 127×76 (100 kartek w bloczku)Blocz.8 
38Notes samoprzylepny 38×51 (100 kartek w bloczku)Blocz.3 
39Kostka kolor  nieklejona 85×85 a500Szt.9 
40Nożyczki biurowe 12 cmSzt.2 
41Dziurkacz SENSO TetisSzt.4 
42Zszywacz  SAX 160Szt.2 
43Mini zszywacz NovusSzt.1 
44Rozszywacz EagleSzt.5 
45Organizer z  5-cioma szufladami na dokumenty (metalowy)Szt.1 
46Przybornik na długopisy na biurko (druciany-5 przegród)Szt.1 
47Karteczki samoprzylepne 51mmx76 mmBlocz.6 
48Papier ozdobny (pastele) gram.100-200Op.3 
49Papier ksero A4 80 g/m  niepylący lub niskopylący, jasna bielryza160 
50Polecenie wyjazdu służbowego-A5Blocz.10 
51Długopis uni Jetstream Mitsubishi PencilOp.1 
52Długopis uni Jestream SX1-101 (niebieskie,czarne)Opak.

5(niebieskie)

1 (czarne)

 
53Papier do faksu (210×30)rolka2 
54Zakładki indeksujące strzałki (plastikowe)szt.40 
55Zakładki indeksujące insex sticky notesBlocz.2 
56Długopis żelowy kulkowy UNI-BALL EYE Uni-B-150Opak.1 
57Długopis zelowy niebieski Pentel Energel 0,5 mm x6Op.4 
58Linijka 20 cmSzt.1 
59Linijka 30cmSzt.2 
60Gumka do ścierania staedtlerSzt.6 
61Temperówka pojedyncza z pojemnikiemSzt.4 
62Grafity do ołówków automatycznych 0,7 mm HBOp.2 
63Ołówek zwykły HBSzt.17 
64Kalendarz biurkowySzt.8 
65Kalendarz kieszonkowy A5 (twarda okładka)Szt.1 
66Kalendarz kieszonkowy A6 (twarda okładka)Szt.2 
SUMA  

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 30192000-1
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postęp jest Pani / Pan Ewa Wysocka
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 08:30 -12:00
 4. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Świerkowa 60,16-400 Suwałki pok.nr 5  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta:  dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na 2024 r.” NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2023 godz.10:00,

– przesłać skany wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: finanse.pcpr.powiat.suwalski.pl w terminie do dnia 20 listopada 2023

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy,
 2. Wzór umowy.

 

ZATWIERDZIŁ:

 

 

………………………………………………….

(data,  podpis i pieczęć
kierownika  Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy

NIP**): …………………………………………….

REGON**):………………………………………

tel.**): ……………………………………………..

fax**): ……………………………………………..

adres e – mail**): ………………………………

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 1. Świerkowa 60,

16 – 400 Suwałki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………  prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1)                                                                                                        ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm)

na:

 

„………………………………………………………………”

 

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

 

 

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………
 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

………………………………………………                                               ………………………………………………………………    …

(miejscowość i data )                                                                   (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany

 

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

PESEL* – ………………………….

 

NIP:* ………………………………

 

zamieszkały: ……………………………………………………..………………………………………………..

 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

na podstawie wpisu do ………………………………………….……………………………………………….……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

 

miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………

 

 

niniejszym informuję, że w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości *.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                               ……………………………………………………………………….

miejscowość i data                                                                                      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)

 

 

zapytanie ofertowe – materiały biurowe na 2024 r

UMOWA MAT.BIUR.2024