Znak sprawy PCPR.II.252.65.2023

                                                                         Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm./

 

 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Adres do korespondencji: ul.Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

tel. 87/5659280, faks 87/5659284

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na 2024 rok

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Specyfika głównych wymagań:
Lp. Artykuł biurowy Jednostka Szacunkowa ilość Jedn. Cena netto Stawka podatku VAT Jedn. cena brutto Łączna cena netto (iloczyn kol. 4 x kol. 5) Łączna cena brutto (iloczyn kol. 4 x kol. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Skoroszyt tekturowy oczkowy Op.                     1  
2 Skoroszyt plastikowy A4 wpinany do segregatora Op.                             11  
3 Teczka kolorowa A4 z gumką z grzbietem 5 cm Szt. 3  
4 Teczka tekturowa z gumką kolorowa Szt. 30  
5 Teczka tekturowa biała wiązana do archiwizacji Szt. 80  
6 Segregator A4 50 mm Szt. 10  
7 Segregator A4 75 mm Szt. 45  
8 Koperty C4 biała samop. a250 Opak. 1  
9 Koperty C5 biała samop. a1000 Opak. 2  
10 Koszulka na dokumenty A4 a 100 krystaliczna Opak. 43  
11 Koszulka na dokumenty  A4 o zwiększonej pojemności   z klapką Opak. 1  
12 Okładka do dyplomu Szt. 10  
13 Deski z klipem Szt. 2  
14 Kartony do archiwizacji dokumentów  (do składania) niebieskie Szt. 130  
15 Tusz do stempli czerwony Noris Szt. 4  
16 Spinacz 28mm a 100 Opak. 25  
17 Spinacz 50mm a 100 Opak. 2  
18 Spinacz 35mm a 100 Opak. 1  
19 Spinacz klips  15 mm a 12 Opak. 5  
20 Spinacz  klips 32mm a12 Opak. 5  
21 Spinacz KLIPS 51mm a12 Opak. 5  
22 Zszywki 24/6  NOVUS Szt. 14  
23 Zszywki 24/6 Rapid Szt. 10  
24 Zszywki  Tetis rozm.10 Szt. 26  
25 Zszywki Rapid 23/10 Szt. 1  
26 Roczna Karta Ewidencji Obecności w Pracy 5083 A5 Karton offsetowy, druk dwustronny Opak. 1  
27 Klej w sztyfcie 40g Szt. 8  
28 Taśma klejąca 24mm/10m Szt. 10  
29 Taśma klejąca 19mm/33m Szt. 3  
30 Wkłady do długopisu Jetstream Mitsubishi Pencil Op. 1  
31 Wkłady do długopisu Jetstream SXN-101 0,7 mm (niebieskie) Op. 20  
32 Marker do płyt CD dwustronny czarny Szt. 6  
33 Korektor w długopisie Szt. 9  
34 Korektor w taśmie Szt. 3  
35 Zakreślacze kolorowe (6 szt. w opak. ,różne kolory) Opak. 5  
36 Notes samoprzylepny 76×76 (100 kartek w bloczku) Blocz. 10  
37 Notes samoprzylepny 127×76 (100 kartek w bloczku) Blocz. 8  
38 Notes samoprzylepny 38×51 (100 kartek w bloczku) Blocz. 3  
39 Kostka kolor  nieklejona 85×85 a500 Szt. 9  
40 Nożyczki biurowe 12 cm Szt. 2  
41 Dziurkacz SENSO Tetis Szt. 4  
42 Zszywacz  SAX 160 Szt. 2  
43 Mini zszywacz Novus Szt. 1  
44 Rozszywacz Eagle Szt. 5  
45 Organizer z  5-cioma szufladami na dokumenty (metalowy) Szt. 1  
46 Przybornik na długopisy na biurko (druciany-5 przegród) Szt. 1  
47 Karteczki samoprzylepne 51mmx76 mm Blocz. 6  
48 Papier ozdobny (pastele) gram.100-200 Op. 3  
49 Papier ksero A4 80 g/m  niepylący lub niskopylący, jasna biel ryza 160  
50 Polecenie wyjazdu służbowego-A5 Blocz. 10  
51 Długopis uni Jetstream Mitsubishi Pencil Op. 1  
52 Długopis uni Jestream SX1-101 (niebieskie,czarne) Opak.

5(niebieskie)

1 (czarne)

 
53 Papier do faksu (210×30) rolka 2  
54 Zakładki indeksujące strzałki (plastikowe) szt. 40  
55 Zakładki indeksujące insex sticky notes Blocz. 2  
56 Długopis żelowy kulkowy UNI-BALL EYE Uni-B-150 Opak. 1  
57 Długopis zelowy niebieski Pentel Energel 0,5 mm x6 Op. 4  
58 Linijka 20 cm Szt. 1  
59 Linijka 30cm Szt. 2  
60 Gumka do ścierania staedtler Szt. 6  
61 Temperówka pojedyncza z pojemnikiem Szt. 4  
62 Grafity do ołówków automatycznych 0,7 mm HB Op. 2  
63 Ołówek zwykły HB Szt. 17  
64 Kalendarz biurkowy Szt. 8  
65 Kalendarz kieszonkowy A5 (twarda okładka) Szt. 1  
66 Kalendarz kieszonkowy A6 (twarda okładka) Szt. 2  
SUMA    

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 30192000-1
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) oświadczenie – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postęp jest Pani / Pan Ewa Wysocka
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 08:30 -12:00
 4. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Świerkowa 60,16-400 Suwałki pok.nr 5  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta:  dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na 2024 r.” NIE OTWIERAĆ PRZED 20.11.2023 godz.10:00,

– przesłać skany wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: finanse.pcpr.powiat.suwalski.pl w terminie do dnia 20 listopada 2023

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/ udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy,
 2. Wzór umowy.

 

ZATWIERDZIŁ:

 

 

………………………………………………….

(data,  podpis i pieczęć
kierownika  Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy

NIP**): …………………………………………….

REGON**):………………………………………

tel.**): ……………………………………………..

fax**): ……………………………………………..

adres e – mail**): ………………………………

 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 1. Świerkowa 60,

16 – 400 Suwałki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………  prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1)                                                                                                        ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm)

na:

 

„………………………………………………………………”

 

Ja/My, niżej podpisany/i, _______________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz: _______________________________________________________________________

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

 

 

Brutto: ___________________ zł

/słownie brutto/ ______________________________________________________________

 

 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ………………………………………
 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

………………………………………………                                               ………………………………………………………………    …

(miejscowość i data )                                                                   (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany

 

………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

PESEL* – ………………………….

 

NIP:* ………………………………

 

zamieszkały: ……………………………………………………..………………………………………………..

 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

 

na podstawie wpisu do ………………………………………….……………………………………………….……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

 

miejsce prowadzenia działalności ………………………………………………………………………………

 

 

niniejszym informuję, że w stosunku do mnie: nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości *.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                                               ……………………………………………………………………….

miejscowość i data                                                                                      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisywania oferty)

 

 

zapytanie ofertowe – materiały biurowe na 2024 r

UMOWA MAT.BIUR.2024