Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń kandydatom na pełnienie funkcji rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, zawodowych którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, wybrane zostały oferty Wykonawców:

Anny Szerszeń i Marka Trypuć

Ze wskazanymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy.