Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach zrealizowało zadanie w ramach
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program finansowany był ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego

Okres realizacji zadania luty 2022 r. do grudzień 2022 r.

Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 886 584 zł

Kwota zrealizowanego dofinasowania programu w 2022r. wyniosła: 239 909,13 zł

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem:

–  ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze sprzężeniem – 7 osób

–  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1 osoba

Cel główny Programu

Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), mieszkających na terenie powiatu suwalskiego

Program zapewniał:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.