Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”

Realizowany od kilku lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach  program „Aktywny Samorząd” jest znaczącym krokiem w kierunku realizacji efektywniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W 2019 roku  dla beneficjentów  z terenu Powiatu Suwalskiego ze środków Programu udzielono dofinansowania w następującym zakresie:

  • uzyskanie prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu) dla jednej osoby na kwotę 1.835,00 zł,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk) dla sześciu osób na kwotę 42.838,00.
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku) dla jednej osoby na kwotę 4.900,00 zł
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) dla jednej osoby na kwotę 2.500,00 zł.

Ponadto dofinansowano koszty nauki 2 studentom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 7.837,50 zł.

W 2020 roku będą kontynuowane dofinansowania do w/w. zadań. Osoby, które mogą skorzystać z  dofinansowań   muszą posiadać znaczny, bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności i dysfunkcję  narządu wzroku, ruchu, słuchu.

Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

w pokoju nr 4 oraz pod numerem telefonu 87 565 92 83.